DVD+R DL 2.4x
CMC MAG-D01-000


Fortis, Hp, Ridisc, Tuff Disc

   

Fortis

 Fortis DVD+R DL 2.4x
 LG GSA-4163B A105
 2.4x falied
 4076 MB DvD Video/data 
 burn date: 15.7.2007
 test date: 15.7.2007
 
 DPAB666LA23220799 D1
 CPDR85F-CADWPF01-017     0125
 CPDR85S-CADWPS01-028     7210
 LG GSA-4163B 
 Lite-On SHW-16H5S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DVD 507
 Made in Taiwan, MCC Azo Dye
 test len prvá vrstva, neznáma chyba Windows zabíja zápis DL médií na layer break
 

 

Hp

 Hp DVD+R DL 2.4x
 Lite-On SHW-16H5S LS0N
 2.4x
 8111 MB DvD Video/data 
 burn date: 23.7.2007
 test date: 24.7.2007
 
 DPAB666LC05211340 D2
 CPDR85F-CADWZPFOD-032    0106
 CPDR85S-CADWPS01-028        2300
 LG GSA-4163B 
 Lite-On SHW-16H5S 
 
 detail
 
 

 
 
 
 DVD 518
 Made in Taiwan, MCC Azo Dye  

 


 Hp DVD+R DL 2.4x
 LG GSA-4163B A105
 2.4x
 8111 MB DvD Video/data 
 burn date: 23.7.2007
 test date: 27.7.2007
 
 DPAB666LC05211334 D2
 CPDR85F-CADWZPFOD-032    0106
 CPDR85S-CADWPS01-028    2300
 LG GSA-4163B 
 Lite-On SHW-16H5S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DVD 518b
 Made in Taiwan, MCC Azo Dye  

 

Ridisc

 Ridisc Xtreme DVD+R DL 2.4x
 LG GSA-4163B A105
 2.4x
 8152 MB DvD Video/data 
 burn date: 1.2.2007
 test date: 2.2.2007
 
 DPAB662KI09053040  3
 CPDR85F-CADWPF01-017    0122
 CPDR85S-CADWPS01-017    0700
 LG GSA-4163B 
 Lite-On SHW-16H5S 
 Lite-On DVD-ROM XJ-HD163 / Q
 Toshiba DVD-ROM SD-M1912 / Q1 / Q2
 Toshiba combo SD-R1312
 
 detail
 
 
 
 DVD 421
 Made in Taiwan, MCC Azo Dye  

 

 Tuff Disc

 Tuff Disc DVD+R DL 2.4x
 LG GSA-H55N 1.02
 2.4x
 8130 MB data DVD 
 burn date: 16.1.2010
 test date: 17.1.2010
 
 DPAB662MG142211   2
 CPDR85F-CADWZPF01-073     0218
 CPDR85S-CADWZPS01-069     4100
 LG GSA-4163B 
 Lite-On SHW-16H5S 
 Optiarc AD-7173A
 LG GSA-H55N
 
 
 detail
 
 
 
 DVD 936
 Made in Taiwan, MCC Azo Dye